رسانه آموزشی مکتب تی وی در سال ۱۳۹۶ تاکنون بزرگترین آرشیو آموزش های نرم افزارهای گرافیکی و معماری را ایجاد کرده و توانسته تا با کیفیت سمعی و بصری مناسب و همینطور چارت آموزشی منحصربه فرد تجربه خوبی را برای کاربر با جداقل هزینه رقم بزند.