0
09151637530

Animator در افتر افکت

در این قسمت از آموزش افتر افکت  می‌خواهیم در مورد ترکیب کردن Animator ها صحبت کنیم و بررسی می‌کنیم چگونه با استفاده از انیمیت ها می‌توان برای متن انیمیشن ایجاد کرد. ابتدا با فعال کردن ابزار نوشت که با حرف T برای ما مشخص‌ شده است و کلیک بر روی مانیتور متن مورد نظر را می‌نویسیم و آن را درج می‌کنیم سپس ابزار selection را فعال می‌کنیم و متن را در قسمتی که می‌خواهیم قرار می‌ دهیم حال لیست بازشوی فایل متنی ایجادشده را باز می‌کنیم و از قسمت Animate حالت‌ هایی که می‌خواهیم را اضافه می‌کنیم به‌طور مثال ما ابتدا حالت position را انتخاب می‌کنیم و با استفاده از مقادیر مربوط به آن تصویر را در وسط مانیتور قرار می‌دهیم سپس از قسمت  Range selector می‌توانیم با تغییر مقدارهای عددی گزینه‌ها برای آن‌یک Animate ایجاد کنیم به‌طور مثال اگر مقدار گزینه‌ی End را صفر کنیم متن به مکان اولیه خود برمی‌گردد می‌توانیم با مقدار صفر در ابتدای خط زمان برای گزینه‌ی End کیفریم ایجاد کنیم و در چند بازه‌ی بعد مقدار آن را ۱۰۰ تنظیم کنیم حال با اجرای کار این حرکت را مشاهده می‌کنیم.

ایجاد کی فریم برای متن در حالت Range selector با گزینه ی END در افتر افکت

حال می‌خواهیم به این کار یک Animate دیگر اضافه کنیم پس بر روی فایت سایت مکتب تی وی کلیک می‌کنیم و از قسمت Animate گزینه‌ی opacity را انتخاب می‌کنیم سپس با توجه به انیمیشنی که در حالت position ایجاد کردیم زمانی که یک مقدار از متن جابه‌جا شد یعنی کمی بعد از کیفریم اولی که برای انیمیشن ایجاد کردیم،خط زمان را قرار می‌دهیم و مقدار عددی opacity را صفر می‌کنیم و مقدار End را نیز صفر می‌کنیم و در این نقطه برای آن کی فریم ایجاد می‌کنیم و در نقطه‌ی دوم مقدار آن را ۱۰۰ تنظیم می‌کنیم حال اگر از کارمان اجرا بگیریم مشاهده می‌کنیم زمانی که متن‌ها به پایین صفحه می‌آیند محوشده و نمایش داده نمی‌شوند برای این حالت می‌توانیم در چند فریم جلوتر مقدار End را صفر کنیم و کی فریم دیگری ایجاد کنیم در این صورت در پایان کار متن سایت مکتب تی وی دوباره برای ما نمایش داده می‌شود.

محو شدگی متن در حال حرکت با opactive در افتر افکت

می‌ توانیم این حالت را برعکس نیز اعمال کنیم یعنی در کی فریم اول مقدار End را ۱۰۰ تنظیم کنیم و در کی فریم دوم مقدار آن را صفر کنیم در این صورت متن ابتدا محو است و زمانی که حروف به نقطه دوم برسند شفافیت آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و نمایش داده می‌شوند و همچنین حالت‌های دیگری را نیز می‌توان ایجاد کرد به‌طور مثال می‌توانیم کی فریم های گزینه‌ی End را حذف کنیم و مقدار آن را صفر می‌کنیم سپس در ابتدای خط زمان برای گزینه‌ی Start  با مقدار ۱۰۰ کیفریم ایجاد کنیم و در نقطه دوم که متن در وسط صفحه قرار می‌گیرد مقدار آن را به صفر تغییر می‌دهیم که در این صورت نیز تغییری مشابه را بر روی فایل اعمال کردیمحال گزینه‌ی opacity را حذف می‌کنیم و در قسمت Animator 2 از قسمت گزینه‌ی Add حالت Rotation را اضافه می‌کنیم .

محو شدگی در انتها برای متن در افترافکت

حال عدد اول را که مشخص‌کننده تعداد دور است با مقدار ۱ تنظیم می‌کنیم و از کار اجرا می‌گیریم (توجه کنید ما تنها گزینه‌ی opacity را حذف کردیم و انیمیشنی که با گزینه‌ی Start  ایجاد کردیم را حذف نمی‌کنیم) در این حالت مشاهده می‌کنید که حروف زمانی که جابه‌جا می‌شوند یک دور چرخش را نیز شامل می‌شوند. می‌ توانیم برای این حالت تغییرات دیگری را نیز اعمال کنیم به‌ طور مثال کیفریم گزینه Start را حذف می‌کنیم (علامت ساعت آن را غیرفعال می‌کنیم) و مقدار آن را با عدد ۱۵ تنظیم کنیم حال در ابتدای خط زمان برای گزینه‌ی  Offset  با مقدار صفر کی فریم ایجاد کنیم و در نقطه‌ی دوم مقدار آن را ۱۰۰ کنیم در این صورت حرکت متفاوتی را ایجاد کردیم.

ایجاد کی فریم چرخشی متن در افترافکت

حال در Animator1 گزینه‌ی position را حذف می‌کنیم و به‌جای آن از قسمت Add  حالت opacity گزینه‌ی Fill Color را انتخاب می‌کنیم سپس مقدار آن را صفر می‌کنیم و از کارمان اجرا می‌گیریم در این حالت خطوط رنگی دور متن باقی می‌ماند که آن‌ها Stroke کارمان است و Fill متن از حالت نمایش خارج‌شده است. و اگر بخواهیم آن را نداشته باشم می‌توانیم Stroke را غیرفعال کنیم یا در همین قسمت Animator 1 از قسمت Add حالت opacity گزینه‌ی stroke color را اضافه می‌کنیم و برای آن‌که Stroke نداشته باشیم مقدار آن را صفر می‌کنیم.

ایجاد حالت stroke color برای متن در افتر افکت و

حال در قسمت Animator2  گزینه‌ی Rotation را حذف می‌کنیم و گزینه‌ها Range selector را Reset مکنیم تا تنظیمات به حالت اولیه خود برگردد کیفریم ها را نیز حذف می‌کنیم حال از قسمت Add گزینه‌ی Stroke Width را انتخاب می‌کنیم که با افزایش مقدار آن ضخامت Stroke افزایش پیدا می‌کند توجه داشته باشید از قسمت character باید حالت All Fills Over All Stroke را فعال کنیم تا متن را داشته باشیم حال اگر از کار اجرا بگیریم مشاهده می‌کنیم که Fill و Stroke هم‌زمان حذف می‌شوند.

افزایش دادن Stroke Width متن و حالت All Fills Over All Stroke برای حذف stroke و fill در افتر افکت

حال برای گزینه‌یEnd  در ابتدای خط زمان با مقدار ۱۰۰ کیفریم ایجاد می‌کنیم و در چند فریم جلوتر مقدار آن را صفر می‌کنیم و در این حالت از گزینه‌ی Fill Color حالت opacity را فعال می‌کنیم و همچنین از گزینه‌ی Stroke color حالت opacity را به کارمان اضافه می‌کنیم و سپس با تغییر مقدارهای عددی این دو گزینه می‌توانیم تغییراتی را در کار ایجاد کنیم سپس از کار اجرا می‌گیریم تا این تغییرات را مشاهده کنیم.

حالت Fill Color و Stroke color با انتخاب گزینه opactive برای متن در افتر افکت

توجه کنید در این حالت اگر کیفریم های ایجادشده  Animator1 را بعد از کی فریم های ایجاد شده در Animator2 قرار دهیم ابتدا Stroke می‌آید و بعد آن Fill نمایش داده می‌شود . حال اگر بخواهیم دوباره position را در یک لیست جدید اضافه کنیم  بر روی فایلمان کلیک می‌کنیم و از قسمت Animate  گزینه‌ی position را انتخاب می‌کنیم و CTI  را  بعد از آخرین کی فریمی که داریم قرار می‌دهیم و در این نقطه مقدار عددی position را تغییر می‌دهیم و برای گزینه‌ی End ابتدا با صفر و در چند فریم بعد با مقدار صد کی فریم ایجاد می‌کنیم حال اگر اجرا بگیریم مشاهده می‌کنیم ابتدا متن در آن مکان نوشته می‌شود و سپس به مکان بعدی که تنظیم کردیم می‌رود.

ایجاد کی فریم برای حرکت متن در مکان اولیه و در اخر در مکان تنظیم شده در افتر افکت

در Animator3 از قسمت Add حالت RGB گزینه‌ی Fill Color را انتخاب می‌کنیم و رنگ آن را آن‌طور که مدنظرمان است انتخاب می‌کنیم و از کار اجرا می‌کنیم در این حالت مشاهده می‌شود زمانی که متن جابه‌جا می‌شود تغییر رنگ نیز اعمال می‌شود حتی اگر بخواهیم اندازه Stroke را در این قسمت کم کنیم گزینه‌ی Stroke width  را در Animator3 اضافه می‌کنیم و مقدار آن را کاهش دهیم حال دوباره کار را اجرا می‌کنیم تا تغییرات را مشاهده کنیم،

Animator در افتر افکت 1

اگر بخواهیم Stroke را حذف کنیم مقدار این گزینه را منفی تنظیم می‌کنیم، همچنین در این قسمت اگر بخواهیم می‌توانیم گزینه‌ی Stroke color را اضافه کنیم و رنگ آن را به‌دلخواه تغییر دهیم اگر بخواهیم ضخامت stroke را به‌صورت کلی تغییر دهیم فایل متنی را در حالت انتخاب‌شده قرار می‌دهیم و از قسمت Animate گزینه‌ی stroke width را انتخاب می‌کنیم حال مقدار آن را که تغییر دهیم ضخامت کلی متن تغییر می‌کند، برای این قسمت مشابه قسمت‌های قبل با استفاده از گزینه‌های Range selector می‌توانیم کیفریم ایجاد کنیم تا در انیمیشن تغییراتی را اعمال کنیم به‌طور مثال مقدار End را با عدد ۱۰ تنظیم می‌کنیم و در ابتدای خط زمان برای گزینه‌ی Offset  با مقدار صفر کیفریم ایجاد می‌کنیم و در مکانی که آخرین کیفریم قرار دارد برای این گزینه با مقدار صد کی فریم دیگری ایجاد می‌کنیم حال اگر کار را اجرا کنیم تغییرات را در Stroke مشاهده خواهیم کرد.

اگر در این قسمت بخواهیم چرخ رنگ برای کار ایجاد کنیم از قسمت Add در Animator4 حالت Hue را از گزینه‌ی stroke color انتخاب می‌کنیم و مقدار عددی آن را به‌دلخواه تنظیم می‌کنیم و همچنین تعداد دور آن را مشخص می‌کنیم  سپس کار را اجرا می‌کنیم همچنین گزینه‌ی  opacity را از قسمت stroke color می‌توانیم به کار اضافه کنیم و مقدار شفافیت رنگ‌ها را تنظیم کنیم .

ایجاد چرخش رنگ در حالت hue و شفافیت در افتر افکت

حالت دیگری را نیز می‌توان اضافه کرد برای این کار فایل متن را انتخاب می‌کنیم و از قسمت Animate گزینه‌ی Rotation را در لایه‌ی Animator 5 ایجاد می‌کنیم حال با تغییر مقدارهای عددی آن تغییرات مدنظر را می‌توان بر کار اعمال کرد و برای آن می‌توان مشابه حالت‌های قبل در قسمت Range selector کی فریم ایجاد کرد تا دقیقاً متوجه تغییرات اعمال‌شده بشویم .همچنین می‌توانیم برای کار Tracking اضافه کنیم پس در قسمت Animator5 گزینه‌ی Tracking را انتخاب می‌کنیم حال با تنظیم مقدار آن کمی فاصله ایجاد می‌کنیم حال هنگام اجرای کار متوجه تغییرات خواهیم شد.

ایجاد کی فریم Rotation برای متن و Tracking در افتر افکت

جمع‌بندی مطالب گفته‌شده:

در این قسمت گفته شد هرکدام از Animator ها با توجه به Animate های که اعمال کردیم تغییرات آن را دقیقاً در همان قسمت داریم به‌طور مثال تغییرات مربوط به Rotation را در Animator5 داشتیم و تغییرات هرکدام از Animator ها را در محدوده‌ای که برای آن کیفریم ایجاد کردیم می‌توانیم داشته باشیم و اگر بخواهیم Animator جدیدی را ایجاد کنیم باید ابتدا فایل متن را انتخاب کنیم و سپس Animate موردنظر را به کار اضافه کنیم و اگر بخواهیم یک گزینه را درون یکی از Animator ها اضافه کنیم آن را انتخاب می‌کنیم و از قسمت Add مربوط به آن گزینه‌ی مدنظر را به کار اضافه می‌کنیم و توجه داشته باشید تغییراتی که در یک Animator اعمال می‌کنیم به‌صورت کلی در کار اعمال می‌شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *